Maľované ústami
Wolfgang Vrbica
 
Kráčame zase sviatku v ústrety,
čo rodiny je sviatkom obzvlášte,
jej sviatkom milým, jasným, radostným.
 
Svit svätovečernej hviezdy na čele,
svoláva i on, sviatok Vianoc to,
a shromažďuje členov rodiny,
po svete rozptýlených za chlebom,
v útulok starou rodnou pod strechou,
nad ktorý niekde teplejšieho niet,
niet láskavejšieho.
 
Ó, tých shliadaní
jas, ligot vytešených na tvárach!
Tie zvítania sú nežné, srdečné,
že zdá sa ti: jazyk prevzaly
výlučne duše, samy hovoria
a srdcia klopú reči na dôraz.
 

Áno, tie zvítania sú nežné, srdečné ale u nás v Poetickom štúdiu nielen na Vianoce, ale po celý rok. Vždy, keď uvádzame nový program, novú dramatickú kompozíciu o diele a živote našich veľkých duchovných osobností. Áno, záverom roka sa aj spomína, aj bilancuje čo sme urobili, čo sme neurobili, čo sme chceli a nemohli urobiť. Bilancovanie práce Poetického štúdia v roku 2007 je veľmi radostné. Spomínajte s nami. Programy ako Človek v tiesni - predsa v piesni o básnikovi P. K. Kýčerskom za prítomnosti potomkov zo Švajčiarska, Vitajte páni Dusík a Smrek - pri príležitosti stého narodenia G. Dusíka, Hlboké srdce z Hlbokého, pri 190-tom výročí narodenia J. M. Hurbana a ten posledný o vynikajúcej slovenskej spisovateľke Terézie Vansovej, pri príležitosti 150-teho výročia narodenia bol naozaj dôstojným vyvrcholením programov o našich národných dejateľoch. A Vy viete, že to neboli len spomienky pre spomienky, ale hlboký ponor do ich ťažkého života. A čo je zvlášť potešujúce, že to robili mladí ľudia - študenti Dramatickej fakulty múzických umení v B. Bystrici. Vy, naši návštevníci ste vždy úprimne odobrili tieto, dovolím si povedať, malé inscenácie. Patrí Vám naša veľká vďaka na konci tohto úspešného roku. Veríme, že nám zachováte priazeň i v roku budúcom a že dobré meno nášho Poetického štúdia budete šíriť medzi svojimi priateľmi a privediete ich hore na Stromovú. Tu sa každý vždy dobre cítil. Naše Poetické štúdio poznajú dobre už po celom Slovensku. Pravda len ústnym podaním či osobnými kontaktmi. Masmédiá nemajú záujem vážne umenie propagovať. Hoci aj tu býva neraz, najmä na fašiangy, veľmi veselo. A tak aj diváci ale najmä účinkujúci, prichádzajú sem i z iných miest nášho krásneho Slovenska. Aj v tohoročnom vianočnom programe budú účinkovať priatelia až z Partizánskeho. Vítame ich medzi nami. Vám, našim verným, prajeme to hviezdoslavovské nech všetky zvítania s ľuďmi sú nežné, srdečné, nech srdcia klopú reči na dôraz.
 
Ing. Richard Frimmel - starosta MC Bratislava - Nové Mesto
Margita Krajačová - riaditeľka Strediska kultúry BNM
Viera Janáčová - vedúca Domu kultúry Kramáre
J. Sarvaš - tvorca programov Poetického štúdia
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s vianočnou radosťou pozývajú na
96-ty Poetický večer pri sviečkach
 

Glória in excelsis Deo!
 

Pod vianočným stromčekom privítame
Spevácko-dramatickú skupinu Jeseň
z Partizánskeho,
poetku V. Černuškovú s anjelskou poéziou.
K štedrovečernému stolu zasadne národná
umelkyňa Mária Kráľovičová.
Bude hovoriť o divadelnej a civilnej
pozemskej púti človeka.
K nim sa pripoja i ďalší hostia
a na záver poetického roka sa prihovorí starosta
Bratislava - Nové Mesto Ing. Richard Frimmel
Domácim hostiteľom bude, ako po celý
rok i teraz Juraj Sarvaš.


 
Dňa 17. decembra 2007 o 19. 00 hod.
V sále Domu kultúry Kramáre - Stromová 18

Vstupné: 70,-Sk, študenti 35,-Sk
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, Bus 32
Stoja niekoľko metrov od DK

 
Motto večera:

et in terro pax homínibus bonae voluntátis.